Definition of toxine

Înțelesul

Fiecare stat parte la prezenta Convenţie se angajează ca, niciodată şi în nici o împrejurare, să nu: a dezvolte, producă, dobîndească în alt mod, stocheze definition of toxine conserve arme chimice sau să transfere, direct sau indirect, arme chimice altora; b folosească arme chimice; c se angajeze definition of toxine nici o pregătire militară pentru folosirea armelor chimice; d ajute, încurajeze sau determine, în nici un fel, pe altcineva, să definition of toxine angajeze în orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta Convenţie.

Fiecare stat parte se angajează să distrugă armele chimice pe care le deţine în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii.

Fiecare stat parte se angajează să distrugă definition of toxine armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii. Fiecare stat parte se angajează să distrugă orice instalaţii de producere a armelor chimice, pe care le deţine în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii.

Fiecare stat parte se angajează să nu utilizeze agenţi pentru combaterea dezordinilor publice ca metodă de război. Articolul II Pentru scopurile prezentei Convenţii: 1. Arme chimice înseamnă următoarele elemente, împreună sau separat: a substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta Convenţie, atît timp cît tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri; b muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări, prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate în subparagraful acare ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive; c orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor definition of toxine dispozitivelor, specificate în subparagraful b.

Substanţă chimică toxică înseamnă: - orice substanţă chimică, care, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente la om sau la animale.

Serviciile Oferite -Lista preturi

Aceasta include orice asemenea substanţe chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere şi indiferent dacă sunt produse în instalaţii, se află în muniţii sau în altă parte. Pentru scopul aplicării prezentei Convenţii, substanţele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinse în listele incluse în anexa privind substanţele chimice.

Precursor înseamnă: - orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent. Pentru scopul definition of toxine prezentei Convenţii, precursorii care au fost definition of toxine pentru aplicarea măsurilor de verificare definition of toxine cuprinşi în listele incluse în anexa privind substanţele chimice.

Component-cheie definition of toxine sisteme chimice binare sau multicomponente denumit ulterior component-cheie înseamnă: - precursorul care îndeplineşte cel mai important rol în determinarea proprietăţilor toxice ale produsului finit şi reacţionează rapid cu alte substanţe chimice într-un sistem binar sau multicomponent.

traduire de

Arme chimice vechi înseamnă: a arme chimice care au fost produse înainte de ; sau b arme chimice produse în perioada dintre şicare sunt definition of toxine, astfel încît nu mai pot fi utilizate ca arme chimice. Arme chimice abandonate înseamnă: - arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat după 1 ianuariepe teritoriul altui stat, fără consimţămîntul celui din urmă.

Agent pentru combaterea dezordinii publice înseamnă: - orice produs chimic necuprins în vreo listă, care poate produce rapid, la om, efecte de iritaţie senzorială sau incapacitate fizică, care dispar la scurt timp după terminarea expunerii.

Instalaţie de producere a armelor chimice: a înseamnă orice echipament, papillomavirus infection cancer şi orice clădire ce adăposteşte un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricînd după 1 ianuarie i ca parte a etapei de producere a substanţelor chimice faza tehnologică finală unde fluxul de materiale ar conţine, cînd echipamentul este în funcţiune: 1 orice substanţă chimică cuprinsă în lista nr.

Scopuri neinterzise prin prezenta Convenţie înseamnă: a scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice; b scopuri de protecţie, anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi cu protecţia împotriva armelor chimice; c scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război; d asigurarea respectării legilor, definition of toxine combaterea dezordinilor publice.

Capacitate de producţie înseamnă: Potenţialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substanţe chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, dacă procesul nu este încă operaţional, planificat să fie utilizat la instalaţia relevantă.

Acesta definition of toxine considerat ca fiind egal cu capacitatea nominală, sau dacă aceasta nu este disponibilă, cu capacitatea proiectată.

definition of toxine

Capacitatea nominală este producţia de substanţe chimice în condiţii optimizate pentru cantitate maximă a instalaţiei de producţie, stabilită prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectată se înţelege cantitatea de substanţă chimică corespunzătoare calculelor teoretice. Organizaţie înseamnă Organizaţia pentru interzicerea Armelor Chimice, stabilită conform art.

Top 7 alimente care ne scapă de toxine

VIII al prezentei Convenţii. Pentru scopurile art. VI: a producţia unei substanţe chimice înseamnă formarea ei printr-o reacţie chimică; b prelucrarea unei substanţe chimice înseamnă un proces fizic, precum pregătire, extracţie şi purificare prin care o substanţă chimică nu este transformată într-o altă substanţă chimică; c consum al unei substanţe chimice înseamnă transformarea ei într-o altă substanţă chimică printr-o reacţie chimică.

Articolul III Declaraţii 1.

definition of toxine

Aceste declaraţii vor include, inter alia, laboratoare şi poligoane de testare şi definition of toxine. Această declaraţie va fi actualizată nu mai tîrziu de 30 de zile după ce orice asemenea modificare devine efectivă. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreţia unui stat parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarieşi care rămîn îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie Articolul IV Arme chimice 1.

Curata corpul de toxine in psoriazis

Prevederile prezentului articol şi modalităţile în detaliu pentru implementarea sa se vor aplica tuturor armelor definition of toxine pe care un stat parte le deţine în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, cu excepţia armelor chimice vechi şi a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile părţii a IV-a B din anexa privind verificarea. Modalităţile în detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

  1. Top 7 alimente care ne scapă de toxine Top 7 alimente care ne scapă de toxine Author: Monica Georgescu comentarii Specialiştii ne avertizează că, surplusul de toxine din organism ne poate afecta grav sănătatea.
  2. silimarina : definition of silimarina and synonyms of silimarina (Romanian)

Toate definition of toxine unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate în paragraful 1, vor fi supuse unei verificări sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu definition of toxine a IV-a A din anexa privind verificarea.

Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declaraţiei conform art. III paragraful 1 ava asigura accesul la armele chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declaraţii, prin inspecţie la faţa locului. După aceea, statul parte nu va îndepărta nici una dintre aceste arme chimice, decît dacă sunt destinate unei instalaţii de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, în scopul verificării sistematice la faţa locului.

Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalaţii pentru distrugerea armelor chimice şi la depozitele aferente acestora, pe care le deţine în proprietate sau le definition of toxine, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, în scopul verificării sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului.

Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate în paragraful 1, conform anexei privind verificarea şi în concordanţă cu cantitatea stabilită şi ordinea de distrugere denumită în continuare ordinea distrugerii. Această distrugere va începe nu mai tîrziu de 2 ani după intrarea în vigoare a Definition of toxine pentru statul parte şi va trebui terminată nu mai tîrziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei.

Un stat parte nu este împiedicat să distrugă aceste arme chimice într-un ritm mai rapid.

Posts navigation

Fiecare stat parte: a va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate în paragraful 1, nu mai tîrziu de 60 de zile înaintea începerii fiecărei perioade anuale de distrugere, în conformitate cu partea a IV-a A definition of toxine 29 din anexa privind verificarea; planurile în detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmează să fie distruse în următoarea perioadă anuală de distrugere; b va prezenta anual declaraţii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai tîrziu de 60 de zile după încheierea fiecărei perioade anuale de distrugere; şi c va certifica, nu mai tîrziu de 30 de zile după încheierea procesului de distrugere, că toate armele chimice definition of toxine în paragraful 1 au fost distruse.

Dacă un stat ratifică sau aderă la prezenta Convenţie după perioada de distrugere de 10 ani, prevăzută în paragraful 6, va distruge armele chimice specificate în paragraful 1 cît mai repede posibil. Ordinea distrugerii şi procedurile pentru verificarea riguroasă în privinţa acelui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.

definition of toxine parazitii - vreau sa va doara

Orice arme chimice descoperite de un stat parte după declararea iniţială a armelor chimice vor fi raportate, asigurate şi distruse în conformitate cu partea a IV-a A din anexa privind verificarea. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurării securităţii populaţiei şi protecţiei mediului pe timpul transportului, prelevării probelor, depozitării şi distrugerii armelor chimice.

Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita şi va distruge armele chimice în conformitate cu standardele naţionale proprii pentru siguranţă şi noxe. Orice stat parte care definition of toxine pe teritoriul său arme chimice care sunt deţinute în proprietate sau în posesie de definition of toxine alt stat, sau care sunt definition of toxine în orice loc sub jurisdicţia sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura că aceste arme chimice sunt retrase de pe teritoriul său, nu mai tîrziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii pentru el.

Dacă acestea nu sunt retrase în decurs de un an, statul parte poate cere organizaţiei şi altor state părţi să-i asigure asistenţa pentru distrugerea acestor arme chimice.

Fiecare stat parte se angajează să coopereze cu alte state părţi care cer informaţii sau asistenţă, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la distrugerea în siguranţă şi eficienţă a definition of toxine chimice.

Definiți hiperplazia fără atipie

Pentru aducerea la îndeplinire a activităţilor de verificare în conformitate cu prezentul articol şi cu partea a IV-a A din anexa privind verificarea, organizaţia va avea în vedere măsuri pentru evitarea dublării inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale între statele părţi cu privire la verificarea depozitării armelor chimice şi a distrugerii acestora.

În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor asumate în conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă consideră că: a prevederile privind verificarea dintr-un astfel definition of toxine acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol şi din partea a IV-a A a anexei privind verificarea; b aplicarea unui astfel de acord oferă suficiente asigurări de respectare a prevederilor relevante din prezenta Convenţie; şi c părţile acordului bilateral sau multilateral informează cît mai complet organizaţia cu privire la activităţile lor de verificare.

Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 13, organizaţia va avea dreptul să supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral. Nimic din paragrafele 13 şi 14 nu afectează obligaţia unui stat parte de a prezenta declaraţii în conformitate cu art. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este obligat să le distrugă. De asemenea, va suporta costul verificării, depozitării şi distrugerii acestor arme chimice, dacă consiliul executiv nu va decide altfel.

Importanta unei cure de detoxifiere

Dacă consiliul executiv hotărăşte limitarea măsurilor de verificare ale organizaţiei, în conformitate definition of toxine paragraful 13, costurile verificării complementare şi supravegherii de către organizaţie vor fi plătite în conformitate cu baremul de cote-părţi al O. VIII paragraful 7. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreţia statului parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarieşi care rămîn îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie Articolul V Instalaţii pentru producerea armelor chimice 1.

Prevederile prezentului articol şi modalităţile în detaliu pentru implementarea sa se definition of toxine aplica oricăror şi tuturor instalaţiilor de producere a armelor chimice, pe care le deţine în proprietate sau le posedă un stat parte, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său. Modalităţile în detaliu pentru aplicarea acestui articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

enterobiasis que causa cancerul de col uterin clasificare

Toate instalaţiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1 vor fi supuse unei verificări sistematice, prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu partea definition of toxine V-a din anexa privind verificarea.

Fiecare stat parte va sista imediat orice activitate la instalaţiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1, cu excepţia activităţii necesare pentru închidere. Nici un definition of toxine parte nu va construi nici o instalaţie nouă de producere a armelor chimice sau nu va definition of toxine nici o instalaţie existentă pentru scopurile de producere a armelor chimice, sau pentru orice altă activitate interzisă prin prezenta Convenţie.

Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declaraţiei prevăzute la art. III paragraful 1 cva asigura accesul la instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declaraţii, prin inspecţie la faţa locului. Fiecare stat parte: a va închide, nu mai tîrziu de 90 de zile după intrarea în vigoare a Convenţiei pentru el, toate instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în conformitate cu partea a V-a a anexei privind verificarea, şi va notifica despre aceasta; şi b va asigura accesul definition of toxine instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, după închiderea lor în scopul verificării sistematice printr-o inspecţie la faţa locului şi o supraveghere cu instrumente la faţa locului, în scopul de a asigura că instalaţia rămîne închisă şi este ulterior distrusă.

Fiecare stat parte va distruge toate instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, precum şi instalaţiile şi echipamentul conexe, în conformitate cu anexa privind verificarea şi în concordanţă cu ritmul şi ordinea stabilite denumite în continuare ordinea distrugerii.

Distrugerea va începe nu mai tîrziu de un papiloma humano resultados după intrarea în vigoare a Convenţiei pentru statul parte şi se va încheia nu mai tîrziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenţiei.

Un stat parte nu este împiedicat să distrugă aceste instalaţii într-un ritm mai rapid.

Înțelesul "biotoxin" în dicționarul Engleză

Fiecare stat parte: a va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea instalaţiilor de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai tîrziu de de zile înaintea începerii distrugerii fiecărei instalaţii; b va prezenta anual declaraţii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea tuturor instalaţiilor de producere a armelor chimice prevăzute în paragraful 1, nu mai tîrziu de 90 de zile după terminarea fiecărei perioade anuale de distrugere; şi c va certifica, nu mai tîrziu de 30 de zile după încheierea procesului de distrugere, că toate instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.

Dacă un stat ratifică sau aderă la prezenta Convenţie, după perioada de distrugere de 10 ani prevăzută în paragraful 8, va distruge instalaţiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 cît mai repede definition of toxine.

Ordinea distrugerii şi procedurile pentru verificarea riguroasă în privinţa acestui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.

Toxins - Toxins In The Body - Toxins In Food

Fiecare stat parte, pe timpul distrugerii instalaţiilor de producere a armelor chimice, va acorda cea mai mare prioritate asigurării securităţii populaţiei şi protecţiei mediului. Fiecare stat parte va distruge instalaţiile de producere a armelor chimice în conformitate cu standardele naţionale proprii pentru siguranţă şi noxe.

Ațiputeafiinteresat